การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD Risk-Assessments) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี