การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี