ประชุมรับทราบประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมหน่วยงาน

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสังกัด เพื่อรับทราบประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต”