กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมหน่วยงาน

ในวันที่ 25 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ  ด้วงมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี วาระการประชุมที่ 8 เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม