กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยการน้อมนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมหน่วยงาน

ในวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยการน้อมนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติเนื่องในวันเข้าพรรษา จำนวน 6 วัด (วัดพานิชธรรมิการาม วัดโคกสุข ที่พักสงฆ์หนองฟักทอง วัดบ้านลาด วัดหนองเต่า และวัดสระกระเบื้อง) กิจกรรมประกอบด้วยการฟังธรรมและถวายเทียนพรรษา