การแสดงออกทางสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมหน่วยงาน

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกันแสดงออกทางสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร สร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าและเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) (4) ว่าด้วยการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส   โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)