ประกาศเจตนารมณ์ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เอกสารแนบ