รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

รายงานการกำกับติดตามแลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน