รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามแลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน