“หิ้วปิ่นโต” การลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

กิจกรรมต่างๆ
ตามที่จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  และกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ  ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้รางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่  เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและเป็นตัวอย่างในการลดใช้ถุง  เลิกใช้โฟม  และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย นายสังเวียน   ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  พนักงาน และ ลูกจ้างในสังกัด หิ้วปิ่นโต มาทานอาหารที่สำนักงาน ทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา

คอมเมนท์