กิจกรรมโครงการพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับอำเภอบ้านหมี่ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นอันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของแดนดินถิ่นสยาม ด้วยเหตุที่เป็นวันคล้าย    วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ ชนชาวสยามถวายพระนามแก่พระองค์ว่า  “สมเด็จพระปิยมหาราช” ผู้ทรงสร้างคุณสำเร็จประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยทรงเลิกทาส ประทานอิสรภาพแก่ชนชาวไทย เพื่อให้บ้านเมืองมีความทันสมัย มีความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตก ที่รุกล้ำ กร้ำกราย ล่าอาณานิคม ซึ่งรวมถึงถิ่นสุวรรณภูมิแห่งนี้จากพระราชกรณียกิจนานับการ ที่ส่งผลต่อชาวสยาม ให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุกร่มเย็นสืบมา ในฐานะพสกนิกรชาวไทย  เป็นคนไทยที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร แห่งองค์พระมหากษัตริย์ราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระปิยมหาราช และราชจักรีวงศ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง  จึงเล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นการทำงานร่วมกับกลุ่มต่างๆ ตลอดจนผู้นำนำ และชาวบ้านในชุมชน

คอมเมนท์