โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กิจกรรมต่างๆ

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองเต่าได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ 1 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมชวงมาลี  ที่ทำการ อบต.หนองเต่า โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พ่อแม่/ผู้ปกครอง คณะกรรมการ ศพค. จำนวน 60 คน  ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองเต่า ขอขอบคุณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ทำให้สมาชิกแต่ละครอบครัวมีกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลสมาชิกในครอบครัวและขอขอบคุณ ทีมงานวิทยากร และคณะกรรมการ ศพค. ที่ให้การดำเนินการจัดกิจกรรมสำเร็จไปตามวัตถุประสงค์

 

  

  

  

  

  

คอมเมนท์