ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

กิจกรรมหน่วยงาน

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ 

มีหัวข้อระเบียบวาระการประชุม ดังนี้๑.การถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ๒.การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรม/ประชุม๗.การถ่ายทอดหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง๔.การบริหารบุคคล๕.การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการรายงานผลการดำเนินการตามจริยธรรม๖.รายงานงบสถานะการเงิน,งบรับ – จ่าย๗.โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ๘.การดำเนินการตรวจสอบภายใน (ภายในองค์กร)๙.เรื่องข้อสั่งการของผู้บริหาร๑๐.เรื่องอื่น ๆ