ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับอำเภอ อำเภอบ้านหมี่

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส้วนตำบลหนองเต่า มีการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับอำเภอ อำเภอบ้านหมี่ โดยมีนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ผู้แทนขนส่งจังหวัดลพบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดลพบุรี ผู่ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ ท้องถิ่นอำเภอบ้านหมี่ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ ผู้แทนชลประทาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า กำนันตำบลหนองเต่า ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองเต่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกทางลักผ่าน กม.148+530 ถนนเชื่อมต่อคันคลองชัยนาท-ป่าสัก กับบ้านหนองเลา และแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อยกเลิกทางลักผ่านที่มีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในพื้นที่ถึงการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งติดตามและมอบหมายงานเพื่อใ้ห้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวลุล่วงไปด้วยดี