วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18  มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง  ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  จังหวัดลพบุรี  จึงกำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ  และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  โดยประธานในพิธี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราขการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  เข้าร่วมกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) นำโดยพันตรีอุดม   พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ นางสร้อยนภา   พูลพร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ       เข้าร่วมพิธี