พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าโดย พันตรีอุดม   พุฒหอม   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.  ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี  เพื่อเชิญไปประดิษฐาน  ณ  สถานศึกษา  และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์