ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2567

กิจกรรมหน่วยงาน

ใน วันที่ 17  พฤษภาคม 2567   จัดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ครั้งที่ 4/2567   ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  โดยมีหัวข้อวาระการประชุมดังนี้

1.      เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

2.      รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครั้งที่ผ่านมา

3.      การติดตามงาน การประชุมครั้งก่อน

4.      การถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

5.      การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรม และการประชุม

6.      การถ่ายทอดหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติราชการ

7.      การบริหารงานบุคคล

8.      การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

9.      รายงานงบสถานะการเงิน,งบรับ-จ่าย

10.   โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

11.   เรื่องการตรวจสอบภายใน

12.   เรื่องข้อสั่งการของผู้บริหาร และเรื่องอื่นๆ