พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ทั้ง 3 แห่ง โดยมีนายสุเทพ   ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นประธาน เพื่อเชิญไปประดิษฐาน  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์