ประชุมคณะคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 5/2567 

กิจกรรมหน่วยงาน

ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ประชุมคณะคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี โดยมีหัวข้อวาระการประชุมดังนี้

1. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

2. รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงาน จ้างครั้งที่ผ่านมา

3. การติดตามงาน การประชุมครั้งก่อน

4. การถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

5. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรม และการประชุม

6. การถ่ายทอดหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติราชการ

7. การบริหารงานบุคคล

8. การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

9. รายงานงบสถานะกรเงิน งบรับ-จ่าย

10. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

11. เรื่องการตรวจสอบภายใน

12. เรื่องข้อสั่งการของผู้บริหาร และเรื่องอื่นๆ