โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ  2565

กิจกรรมหน่วยงาน สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ  2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า ตระหนักถึงประโยชน์ และความสำคัญ ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยขอน้อมนำแนวทางของพ่อหลวง มาปฏิบัติ ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้ง ปีพ.ศ.2540 เป็นช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชีย เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากการแพร่ระบาดทางการเงิน  และปัจจุบัน สถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ธุรกิจปิดตัว การค้าขายสะดุด ประชาชนตกงาน และประเทศขาดรายได้ การที่จะประคองตนเองและครอบครัวให้ก้าวผ่านไปได้ ต้องอาศัยความอดทน และความเข็มแข็งอย่างมาก เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร”  ซึ่งจะนำไปสู่“ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า จึงขอน้อมนำหลักปรัชญา  ขององค์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้กับเด็กและเยาวชน ตำบลหนองเต่า สืบต่อไป เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างถูกต้อง ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในตำบลหนองเต่า และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจำนวน  50 คน สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า