ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรมหน่วยงาน

นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 1/2566  ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี อบต.หนองเต่า โดยมีวาระดังนี้

1.เพื่อให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือผู้ขอความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน) เกิดเหตุ กันยายน 2564

2.เพื่อให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือผู้ขอความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเกิดวาตภัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566)

3.เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงการทำงานต่อไป