ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 21  เมษายน  2566  เวลา 9.30-12.00 น.นายนคร จำปาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 มีนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระดังนี้

1.เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

2.เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8

3.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

4.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566

5.เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเป็นคณะกรรมการพัฒนาจำนวนสามคน

6.เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนสามคน

7.เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน