สำนักงาน ปปช.จังหวัดลพบุรีเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 25 เมษายน2566 สำนักงาน ปปช.จังหวัดลพบุรีเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า