โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  รับมอบเครื่องออกกำลังกายตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุุรี โดยนางอรพิน  จิระพันธุ์วาณิช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทั้งทางด้านอารมณ์ จิตใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมถึงมีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ และมีกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันของสังคม