ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ครั้งที่ 5/2566

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 23 พฤษภาคม  2566  จัดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ครั้งที่ 5/2566   ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  โดยมีหัวข้อวาระการประชุมดังนี้

1.      เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

2.      รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2566

3.      การติดตามงาน การประชุมครั้งก่อน

4.      การถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

5.      การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรม และการประชุม

6.      การถ่ายทอดหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติราชการ

7.      การบริหารงานบุคคล

8.      การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

-ชี้แจ้งการทำบันทึกข้อตกลงต้านและลดการทุจริต โครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการต้านการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์  เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (Strong : Together against Coruption – TaC) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566)

9.      รายงานงบสถานะการเงิน,งบรับ-จ่าย

10.  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

11.  เรื่องการตรวจสอบภายใน

12.  เรื่องข้อสั่งการของผู้บริหาร และเรื่องอื่นๆ