รับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองเต่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า เปิดรับเด็กอายุครบ 2 ปี ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี ภาคเรียนที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ภาคเรียนที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 15-31 ตุลาคมของทุกปี