แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560