รับสมัครบุคคลเข้ารัการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จะดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้เอมบุคลากรเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ให้มีความสามารถในการจัดการกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การสร้างเครือข่ายจิตอาสาในการเข้าช่วยเหลือให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักวิชาความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย