การลด ละ และเลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ประชาชนต้องการความสะดวก รวดเร็ว มีการประกอบอาหารด้วยตนเองน้อยลง หันไปพึ่งพาร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร และมีการบรรจุภาชนะด้วยโฟม ทำให้สะดวก ราคาถูกและหาซื้อง่าย เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและเป็นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงขอประกาศขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้บริโภคและองค์กรภาคเอกชน ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้ายนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ