ตารางรวมมาตราของกฎหมาย ฉบับต่างๆ ที่จะเปลี่ยนความผิดทางวินัยซึ่งต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไว้ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นการล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดทำตารางรวมมาตราของกฎหมาย ฉบับต่างๆ ที่จะเปลี่ยนความผิดทางวินัยซึ่งต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไว้ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นการล่วงหน้า และเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกฎหมาย โดยสามารถคลิกดูได้ตามเอกสารแนบท้าย