เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2561 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-9 พ.ค.2562 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

คอมเมนท์

เอกสารแนบ