ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นจที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. สาธารณภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ