การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมหารมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ