ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนมท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ