ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองเต่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้นโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ