ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ตามที่เกิดเหตุวาตภัย หมู่ที่ 1,2,3,5,6 และ 8 ตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. และภัยสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. และวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกอบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2560 จำนวน 21 รายโดยมีรายชื่อตามไฟล์แนบท้าย

คอมเมนท์