ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตามประกาศฯ ที่เป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย และมีบทลงโทษ จึงขอให้เกษตรกรทราบอย่างทั่วถึงและปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย