ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์ได้จัดทำระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ  หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566 จึงประชาสัมพันธ์ระเบียบดักล่าวให้ประชาชนทราบ