5 เหตุผลที่ต้องโหลดแอปฯ ทางรัฐไว้ในมือถือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาาชน) เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบผลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการได้