วันดินโลก 5 ธันวาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การสหประชาชาติ ได้รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน