ข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ. 2543

ข้อบังคับ/ข้อบัญญัติตำบล