ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 (พ.ศ.2566-2570)

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน