การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

งบประมาณรายจ่ายประจำปี