โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ