โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 7

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 ครั้งที่ 7/2559 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

{pdf=files/โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ครั้งที่ 7.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์