โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 ครั้งที่ 1/2560 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 

{pdf=files/โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์