ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศง2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวด 5 ข้อ 27 แล้ว ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

 

{pdf=files/201708211247.pdf|100%|1050|native}

 

คอมเมนท์