ประกาศใช้แผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเนื่องจากอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ประจำปี พ.ศ.2567

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย