การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๗

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และมาตรการป้องกันภัยแล้ง ด้านการเกษตร