กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

งานสาธารณสุข